OCR text
3 0* ?-J 2: W ? ? ? '?^ 2! C/: r- ^ 7 o' 2? H:; rs 2: 3 p3 > ? v:v KJ X >> ?J X ?l^ o g F "cr B. T\ ? 2.5 3 ? J p > L r ROYAL BOTANIC GARDEN EDINBURGH 7 8 9 10 copyright reserved E00327155
1 ?j T4 ? /?^'T I ;" ' ?/" '^ '; j ?i?? % ? r ? O i -i ?vX vi. V <5 \ Xc' 'i ' V/: %? 'N v_' \? ^.'"? i -i 6 7 8 9 10 copyright reserved ROYAL BOTANIC GARDEN EDINBURGH
1 -? i .t?. ^ "i ? c> A1 k; 'S ??. 4 1 ^ Al ?k I ^ . ? \ J i. ^ l "t ^ 4 I ? "^ M i i, ^ i i ^ i; ? ? r^? ? \i I -4 3 ? vr* <y^ ^ ^ ^ f 4 ? ? ? X _X m ^ ^ "t r^-? ^ i ,i ? ^ r i^i ?: 4 e>^ J o 1 6 7 8 9 10 copyright reserved ROYAL BOTANIC GARDEN EDINBURGH
3- t?? ? ?i- Ki i 'i ?1 ^ i ^ .5 4 ^ ^ r- y ^i i i i t * VO \ ^ r c\ 7 ^ ' I ?" CT- - 4 I M :?r ^ 4 ?;i. 1 i. ? i% ^ A*4 \ Sr* il i J Ch c- ? 3 1? V/O i ::? ^ V r 5 i 6 7 8 9 10 copyright reserved ROYAL BOTANIC GARDEN EDINBURGH
i ?o .;-4 i-r-M 4- J i/> r J 6 7 8 9 10 copyright reserved ROYAL BOTANIC GARDEN EDINBURGH
H .?q ,'Vi ?q ? ?q f ?q?q 'M. ?q '-L. ^v,'.. I ' ..V> .-. "K: ?q ?q.F'?q I $ '%?q V 4 l V <>} ?<>%. _ wo 41 SC i 4 -? < '^i V* *" <r ^ i' T "? ? > ?q? sr ; ii| i /Ni >4 ci u C5 + i i-si<^ i i r-^ V, s r^ \- j +? ?q? ^ X.6 4^? V 1 4u 4 4? >3 , I ?qV ^ V V . V ? ^ i 3 ' T V ^ i ^ -l< _ ^ 4-^ V --j. I -i ^ vA V CSC? copyright reserved
Thumbnail image of a herbarium sheet
Thumbnail image of a herbarium sheet
Thumbnail image of a herbarium sheet
Thumbnail image of a herbarium sheet
Thumbnail image of a herbarium sheet
Thumbnail image of a herbarium sheet